DOE DE AVG-QUICKSCAN

Privacy Statement

Dit is het privacy statement van Besloten vennootschap met gewone structuur Blueline Privacy B.V., hierna: Blueline Privacy. Blueline Privacy is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82017379 en is gevestigd aan Aleidastraat 18A (3117DG) te Schiedam. In dit document wordt uitgelegd hoe Blueline Privacy omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Blueline Privacy de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

 

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruik maakt van de diensten van Blueline Privacy, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Blueline Privacy, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Categorieën persoonsgegevens

Blueline Privacy verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Financiële gegevens;
 • Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

 

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Blueline Privacy verwerkt worden, hebben ten doel:

 • Het opnemen van contact met u om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Het verbeteren van haar dienstverlening;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het doen van marketing en communicatie uitingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

 

Grondslag verwerking

Conform artikel 6 lid 1 AVG is het verwerken van persoonsgegevens slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, (iv) gerechtvaardigd belang, (v) het beschermen van vitale belangen, en (vi) om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen. Bij het verlenen van de diensten van Blueline Privacy  worden persoonsgegevens verwerkt. Blueline Privacy verwerkt uitsluitend gegevens die Blueline Privacy noodzakelijk acht voor het verbeteren van haar dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld.

De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is de overeenkomst die u met Blueline Privacy bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.bluelineprivacy.com en/of het gebruik van de tool op www.blueline.plus. Daarbij worden cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website zelf (‘functionele cookies’) automatisch geplaatst, en worden overige cookies geplaatst indien u hiervoor toestemming hebt gegeven. Daarnaast kunnen wij u in de toekomst wijzen op diensten waar u mogelijk interesse in heeft, op basis van een gerechtvaardigd belang zoals toegestaan onder de AVG. Tot slot kunnen persoonsgegevens worden verwerkt ter nakoming van wettelijke verplichtingen door Blueline Privacy.

 

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren, en daarmee de overeenkomst tot opdracht te kunnen uitvoeren. De diensten die Blueline Privacy biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Bewaartermijn

De door Blueline Privacy verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen.

Gedurende een klantrelatie zal Blueline Privacy louter persoonsgegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor het verlenen van de diensten, en deze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Na het beëindigen van de samenwerking, zal Blueline Privacy de verwerkte persoonsgegevens op elektronische wijze aan de klant aanbieden, en na zes maanden na het stopzetten van de samenwerking vernietigen.

Op grond van belastingwetgeving zullen gegevens van opdrachtgevers voor een periode van 5 jaar worden bewaard na het beëindigen van de klantrelatie.

 

Verwerking door derden

Blueline Privacy deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Blueline Privacy kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, wordt op basis van artikel 28 van de AVG hiervoor een verwerkersovereenkomst gesloten, of worden de rechten van betrokkenen verzekerd door een andere rechtshandeling. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Bubble Group, inc, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contactgegevens en financiële gegevens.

 

Beveiliging van Persoonsgegevens

Blueline Privacy neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 

Disclaimer

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Blueline Privacy behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Blueline Privacy aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Blueline Privacy voor zover deze niet aan derden toebehoren.

 

Cookieverklaring

Blueline Privacy maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Blueline Privacy mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig.

De cookies die Blueline Privacy gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Zonder deze cookies zouden essentiële onderdelen van Blueline+, zoals het log-in systeem, niet functioneren. Daarnaast worden met deze cookies worden bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen, opdat de website het beste bekeken kan worden, de website bereikbaar blijft (load-balancing). Daarnaast zijn cookies nodig om er eventueel voor te zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

 

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt daarnaast de instellingen van uw browser aanpassen, opdat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen via uw browser.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op informatie: U heeft het recht op duidelijke informatieover of uw persoonsgegevens worden verwerkt, en voor welke doeleinden.
 • Recht op inzage;
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie;
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing;
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Blueline Privacy.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Blueline Privacy, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Blueline Privacy over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Blueline Privacy staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Recht op intrekken van toestemming;

Als betrokkene mag u uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken.

 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: De betrokkene heeft het recht op een menselijke blik bij besluitvorming. Blueline Privacy neemt geen besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens.

 

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Blueline Privacy met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via info@bluelineprivacy.com. Om uw identiteit te kunnen vaststellen zal Blueline Privacy u verzoeken om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Blueline Privacy zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand op uw verzoek reageren.  In uitzonderlijke gevallen kan deze termijn 3 maanden komen te bedragen.Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In Nederland is dit de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijzigingen Privacy Statement

Blueline Privacy kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op haar websites www.bluelineprivacy.com en www.bluelinep.plus staat de meest recente versie gepubliceerd. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

 

Deze huidige versie van Blueline Privacy’s privacyverklaring is vastgesteld op 9 augustus 2022.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound